Privacyreglement Volle Evangelie Gemeente Urk en omstreken Morgenster
 
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
De Morgenster: kortschrift van Volle Evangeliegemeente Urk e.o. Morgenster;
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de De Morgenster internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 
1. Toelichting op het Reglement
De Morgenster mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft De Morgenster de plicht om haar leden:
•    op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Morgenster worden verwerkt;
•    te melden wie de gegevens kunnen inzien;
•    voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 
De Morgenster vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Morgenster in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Morgenster expliciet om jouw toestemming moet vragen.
 
2. De persoonsgegevens die De Morgenster gebruikt en het doel van het gebruik
 
De Morgenster verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je lid wordt of bent van De Morgenster, de website bezoekt, een werknemer of vrijwilliger van De Morgenster bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van De Morgenster of via het contactformulier contact met ons opneemt. De Morgenster verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
•    de overeenkomst die leden met De Morgenster sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
•    onze dienstverlening te kunnen leveren;
•    leden of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
•    om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 
IP-adressen/cookies
De Morgenster houdt IP-adressen bij van (potentiele) leden die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
•    te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
•    de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
•    bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) leden zich interesseren;
•    ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
•    het productaanbod te verbeteren.
 
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
 
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
 
De Morgenster verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten De Morgenster, tenzij:
•    dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
•    dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Morgenster met jou heeft gesloten;
•    je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 
•    De Morgenster verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
•    jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van De Morgenster worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door De Morgenster beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
•    uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
•    de medewerkers van De Morgenster hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan De Morgenster verstrekte persoonsgegevens;
•    De Morgenster heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
•    jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De Morgenster bewaart je gegevens totdat je vertrekt of overlijdt. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal De Morgenster zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
•    De leden van De Morgenster hebben toegang tot de ledenlijst door middel van een wachtwoord voor rechtvaardige doeleinden.
 
5. Jouw rechten als betrokkene
 
•    recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
•    inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
•    het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
•    het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
•    het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
•    het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 
 
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aangeven: administratie@morgenster-urk.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van De Morgenster. 
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met De Morgenster opnemen via administratie@morgenster-urk.nl en probeert De Morgenster er samen met jou uit te komen.
 
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen via administratie@morgenster-urk.nl.
Uiteraard zal De Morgenster ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van De Morgenster.
 
Privacyreglement De Morgenster versie december 2019