Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

Wij Geloven (1 Tim. 3:15)

- Dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is en dat het evangelie een kracht Gods is tot behoud voor een ieder die dit gelooft;
- In Gods drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest;
- Dat ieder mens zondaar is en tot bekering moet komen;
- Dat Jezus Christus gekruisigd is tot vergeving van zonden;
- Dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood;
- Dat Jezus Christus de enige weg tot verzoening met God de Vader is;
- Dat een ieder die in Jezus gelooft eeuwig leven heeft (Joh. 3:16) en daarna gedoopt moet worden in water, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
- Dat dan ook voor een ieder de belofte geldt van de vervulling met de Heilige Geest (Hand. 2:38,39);
- Dat de Heilige Geest zal leiden tot de volle waarheid;
- Dat de Heilige Geest karakters van mensen verandert (de vrucht van de Geest, zie Gal. 5:22);
- Dat de Heilige Geest mensen in staat stelt tot dienstbetoon (de gaven van de Geest);
- Dat er een eeuwige vereniging is tussen Christus en de gemeente aller tijden;
- Dat Jezus Christus de Jood en niet-Jood tezamen gebracht heeft in één nieuw lichaam: de gemeente (Efeze 2:14);
- Dat Jezus Christus zal wederkomen en dat er een eeuwig oordeel zal zijn.

 

Voor de goede orde:

- Graag willen wij een ieder die de voorgaande punten mede voor zichzelf beaamt welkom heten in de gemeente. Invoeging kan alleen plaatsvinden tijdens de openlijke samenkomst van de gemeente.
- Doop: voor het ondergaan van de doop in water geldt een minimum leeftijd van 17 jaar. Uitzonderingen hierop alleen na beoordeling van de broederraad.
- Avondmaal: aan de avondmaalsviering mag ieder deelnemen die gelooft door bekering en geloof in Jezus Christus met God de Vader verzoend te zijn vanaf de leeftijd van 16 jaar.