Volle Evangelie Gemeente Urk e.o.

De apostel Paulus gaat deze goddelijke aktiviteit in de Efezebrief omschrijven als Een bouwwerk, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is, op Wie het gehele bouwwerk, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige Tempel in de Here, op Wie ook U mede gebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Ef 2:20-22 HV. Zoals elk bouwwerk een stevig en betrouwbaar fundament moet hebben om de tijd en weersinvloeden te verduren, zal dit ook gelden in de beeldspraak van het hemelse Huis, een gebouw van God! In bovenvermelde tekst wordt hierbij verwezen naar het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus de Hoeksteen is.


Het woordje hoeksteen is een citaat uit Psalm 118 vers 22:
'De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.'

Deze uitspraak uit de Psalmen heeft een profetische waarde, want niet minder dan de Here Jezus Zelf past haar op Hemzelf toe. Zie hiervoor Matt. 21 vers 42. Daarbij komt ook nog de bijzondere opmerking, die achter dit psalmvers staat: Dit is door de Here geschied en het is wonderlijk in onze ogen!

Dat maakt de opmerking over de verworpen steen nog profetischer: Zij drukt hiermee het lijden en sterven van Jezus uit. Zonder dit gebeuren was de steen nooit een Hoeksteen geworden! Daarvoor moest de Christus lijden en sterven en uit de dood weer opgewekt worden. Na Zijn hemelvaart nam Hij plaats aan de rechterhand Gods! Vanuit deze positie bereidt Hij voor Zijn Gemeente een plaats in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Ook de apostel Petrus haakt op deze beeldspraak in als hij schrijft: "Komt tot Hem als een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, .......om gebouwd te worden tot een geestelijk huis. Daarom staat er in de Schrift, Zie Ik leg in Sion een Hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Wie in Hem gelooft zal niet beschaamd worden." (1Ptr 2 vers 4 – 6 HS)

Het fundament van het gebouw Gods (Zie ook 2 Kor 5 vers 1) ligt dus verankerd in Jezus’ vernedering en verhoging! Dat heet nu in de geestelijke taal de Hoeksteen!

Die Hoeksteen is veilig en betrouwbaar. Daar kan zonder vrees op gebouwd worden. De Petrusbrief waarschuwt ook voor het verwerpen van deze Hoeksteen door ongeloof of ongehoorzaamheid. Voor dezen is Hij een steen des aanstoots en een rots der ergernis.!

Zo is Jezus ook in onze tijd gesteld tot een val en opstanding, naar de woorden van de oude Simeon tegen Jozef en Maria bij de voorstelling van Jezus in de tempel.