Dagelijkse bemoediging van de oudsten

Dit bericht is geplaatst op 01-05-2020

Donderdag 28 mei

Lieve broeders en zusters.

Johannes de Doper was een bijzondere man. Hij viel misschien op om hoe hij er uit zag, maar hij viel meer op door wat hij deed. Hij doopte de mensen op grond van bekering. In Mattheus 3:6 staat: "en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden"
Dit ging dus samen, dopen en zonden belijden. Durven wij in deze tijd onze zonden nog te belijden? Of leven wij in een tijd dat dat "niet meer nodig is?"
In Lucas 3:8 roept Johannes op om "vruchten voort te brengen die in overeenstemming met de bekering zijn".
Is dat bij ons nog zo? Brengen wij (nog) vruchten voort die in overeenstemming zijn met onze bekering? Of zijn we wat afgezakt met ons geloof en in het volgen van Jezus?
Dan willen we u vandaag oproepen om dit weer op te pakken. Om weer radicaal te kiezen om Jezus te volgen zodat de vruchten van onze bekering weer zichtbaar worden. Wij hebben een nieuwe doop ontvangen, namelijk de doop met de Heilige Geest. En de vruchten van Geest zijn: liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Laten deze vruchten zichtbaar zijn in ons leven.

Gods zegen.

 

Dinsdag 26 mei

Ps. 89:16 Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.

Lieve broeders en zusters,

Het volk dat de klank van de bazuin kent is zalig, of modern vertaald: “gelukkkig”. De klank van de bazuin staat voor de oproep tot lofprijzing: De erkenning dat JHWH boven alles staat. Echte lofprijzing is gegrond in het Woord van God. Dit Woord bestaat allereerst uit de openbaring van Jezus Christus, de bijbel als bron van Gods openbaring, en het getuigenis van de Heilige Geest. Als we ons verdiepen in deze bronnen, wordt onze lofprijzing een diepe uiting van verbondenheid, vreugde en geluk.

Dat de psalmdichter ook de moeiten van het leven kent, blijkt uit vers 10 en 11. God heerst over de zee en stilt de golven, Hij heeft de Rachab, teken van de boze machten, verbrijzeld. Ook in tijden van chaos en tegenstand blijft de lofprijzing van wie God is staan. Echte lofprijzing breekt door duisternis heen en laat zien dat we in het aangezicht van God wandelen.

De psalmdichter moedigt u aan om elke dag God de eer te geven die Hem toekomt. Denk deze dag eens na over hoe God in uw leven werkt, dank Hem voor het goede wat hij geeft, en prijs hem om wie Hij is.

Een gezegende dag toegewenst.

 

Maandag 25 mei

Lieve broeders en zusters.

De Here zegene u en behoede u;
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Num: 6 vs. 24 t/m 26

De zegen, iedere zondag krijgen we deze mee aan het einde van de dienst.
Zegen, Gods gunst over iemand laten komen, Zijn heil, voorspoed, hulp over iemand of over de gemeente uitspreken.
Als de zendelingen uitgezonden worden, of als iemand een jubileum te vieren heeft of als iemand trouwt dan geven Gods zegen mee.
We kunnen niet zonder de zegen van God, zegen op ons als gemeente, zegen op ons gezin, zegen op onze arbeid.
Zo mogen we ook deze dag ingaan met Zijn zegen, maar deze zegen mogen we ook delen, delen aan onze kinderen, familie, collega’s enz. enz.
Wie zegen jij vandaag?
Gods zegen voor het zegenen vandaag.

 

Zondag 24 mei 

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Efeziërs 4:2

Goedemorgen lieve broeders en zusters,

Bescheiden, zachtmoedig en geduldig zijn is niet eenvoudig en soms (of juist vaak) lukt het niet. Na een lange dag kun je moe zijn. Er is dan weinig voor nodig om geïrriteerd te raken. Een verkeerde opmerking of een huishoudelijke klus die je tegen staat kunnen de druppel zijn die je emotionele emmer laten overlopen. Je ontploft. Na de tijd heb je er spijt van, soms direct en soms duurt het wat langer. Je zou er moedeloos van worden. En dat is precies waar de duivel op uit is!

Maar wij hebben een Voorbeeld waaraan we ons mogen/moeten spiegelen. De Here Jezus. Hij moet wassen en wij moeten minder worden, een dagelijks gebed. Het is goed om zo af en toe eens na te denken over wie je vroeger was en wie je nu bent. Ben je nog steeds dezelfde? Of ben je gegroeid? Heb je nog steeds een kort lontje? Of valt het wel mee? Misschien was je vroeger een stroeve roker en ben je nu al jaren gestopt. Of rook je al een stuk minder dan vroeger en merk je iedere dag de wil om te stoppen. Misschien dronk je vroeger en ben je daar radicaal mee gestopt. Misschien roddelde je vroeger heel makkelijk en merk je nu dat je er een raar gevoel van krijgt. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen van het werk van de Heilige Geest in ons.

De dag te beginnen met Hem en af te wachten wat er die dag op uw pad komt (Psalm 5:4). Een dag waarin ons gebed is dat de Heer wast en waarin wij minder worden. Laten we serieus werken aan een heilige levenswandel en God steeds weer danken voor de groei die Hij ons geeft.
 

 

Zaterdag 23 mei 

Toen de zoon nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen, hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Luc. 15:20 (HSV)

Lieve broeders en zusters,

De gelijkenis tekent ons een verloren zoon, een man die zoveel stuk heeft gemaakt in zijn leven. Het eerst zo goed thuis hebben om tenslotte zo diep te zakken, daar bij die varkens. We voelen in dit verhaal zijn ellende. De gelijkenis wordt door de Zoon van God uitgesproken. Ook Hij verliet het Vaderhuis. Niet door dwaasheid verblind maar uitgezonden door de Vader, uit liefde voor verloren zonen en dochters. Hij verliet de luister van het Vaderhuis en werd arm. Hij daalde af naar onze aarde. Hij daalde dieper af dan de verloren zoon. Hij had minder dan de varkens en de schillen. Hij legde Zijn leven af, in de nacht aan het kruis. Hij daalde zo diep af, om diep gevallen zonen en dochters op te zoeken en ze thuis te brengen, in het Vaderhuis met zijn vele woningen.

Het is Jezus die als Zoon van God zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Die de reis naar de verte van onze ballingschap heeft gemaakt en ons thuisbrengt bij de Vader. Hoor in de stilte Vaders stem die leven geeft: ‘Jij bent mijn geliefde kind’.


Vrijdag 22 mei

Lieve broeders en zusters,

Gisteren mochten we gedenken dat Christus naar de hemel is opgevaren. Dit doet mij denken aan het gedeelte uit Joh. 14..
Een tekst die ook vaak wordt gebruikt bij stervensbegeleiding of begrafenissen. Twee weken geleden preekte onze broeder Ravensbergen over het in je bestemming komen. Deze tekst gaat over onze bestemming. Wat zegt deze tekst eigenlijk? Jezus ziet een zekere twijfel en onrust bij zijn volgelingen. Overvalt u dat ook weleens, onzekerheid over de toekomst en vraagt u zich af en hoe nu verder. Maar Jezus laat ze niet zomaar achter maar geeft hun een belofte voor de toekomst, zicht op onze eindbestemming. Maar de Heer vraagt één ding van ons; geloof en vertrouwen. Dit is nu precies wat wij nodig hebben in wat voor situatie wij ons ook bevinden. Jezus is heengegaan om ons plaats te bereiden maar ook om ons Zijn Heilige Geest te schenken, dit mogen wij volgende week gedenken. Maar iedere dag mogen we ervaren dat wij door deze kracht kunnen blijven volhouden in het geloof en de hoop op Zijn belofte, Halleluja.

Gezegende dag gewenst.

 

Donderdag 21 mei 

Toen Jezus opstond uit de dood, was het niet nodig om de steen weg te halen om uit het graf te komen. Jezus was in de eerste plaats natuurlijk God, maar Hij had ook een opstandingslichaam. De steen werd weggerold door de engelen, om de vrouwen te laten zien dat het graf leeg was.
We leven hier op aarde met een beperkt lichaam. Maar ook voor ons geldt, dat we straks een opstandingsslichaam krijgen. Bent u ook zo benieuwd hoe dat er uit zal zien en hoe dat zal gaan met zo'n lichaam?
Het opstandingslichaam van Jezus had in ieder geval een aantal dezelfde kenmerken als daarvoor. Zo toonde Hij Thomas zijn verwondingen en at Hij nog een visje die Hij van de discipelen kreeg.
Lieve broeders en zusters, Jezus heeft ons het eeuwige leven beloofd. En we krijgen een nieuw lichaam. We kunnen ons niet voorstellen hoe dat nieuwe leven eruit zal zien. Maar dat zal het nieuwe normaal voor ons worden. Geen afstand meer. Doordat de Heilige Geest in ons woont is er al geen afstand meer tussen God en ons. Maar dan zal de ultieme band er zijn tussen de Vader en ons.
Kijkt u hier ook naar uit?
En als u deze zekerheid nog niet hebt, maar er wel naar verlangd, benader dan iemand van de oudsten of iemand anders, die je hierbij kan helpen. God wil geen afstand meer, tussen Hem en u.

https://youtu.be/KKpSdsB4qSw

Gods zegen.